GIA HẠN NỘP ẢNH

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia

Gia hạn nộp ảnh đến hết ngày 2/9/2019

Trân trọng

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 104 tác giả, 1 tỉnh/thành và 223 tác phẩm