QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

                          Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 năm 2020

Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội (10/1010-10/2020)

HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

 

- Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội

- Căn cứ vào Điều lệ Hội NANT Hà Nội khóa VI - nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức và Văn phòng Hội

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 năm 2020 với chủ đề “HÀ NỘI NIỀM TIN VÀ HY VỌNG”

1. NSND Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội - Trưởng ban

2. NSNA Đặng Đình An – Chủ tịch Hội NANT Hà Nội  - Phó Trưởng ban

Điều 2:  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công việc liên quan đến cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 năm 2020

Điều 3: Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 năm 2020

gồm các thành viên sau:

1. NSNA Nguyễn Xuân Chính – Ủy viên  BCH Hội NANT Hà Nội  - Trưởng ban

2. NSNA Vũ Quang Ngọc – Ủy viên  BCH Hội NANT Hà Nội  - Thành viên

3. NSNA Vũ Quốc Hưng – Phó Chi hội trưởng Chi trưởng Chi hội NA Tây Hồ   - Thành viên    

4. NSNA Trịnh Đình Thắng – Hội viên Hội NANT Hà Nội  - Thành viên                                               

5. Ông Đỗ Tiến Hữu – Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội  - Thành viên

6. Bà Trịnh Thị Nguyệt Quế, Kế toán trưởng Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội  - Thành viên

7. Bà Phạm Thị Đức Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội  - Thành viên

8. Chị Đỗ Xuân Quỳnh –  Cán bộ VP  Hội LH VHNT Hà Nội  - Thành viên

9. Chị Nguyễn Hồng Quỳnh –  Cán bộ VP  Hội NANT Hà Nội  - Thành viên

10. Anh Mai Vinh, phụ trách kỹ thuật gửi ảnh

Điều 4: Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức triển lãm theo chủ đề và nội dung cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 năm 2020

Điều 5:  Các thành viên BCĐ, BTC, VP Hội Nhiếp ảnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 6: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.               

 

Nơi nhận:

- Hội LH VHNT Hà Nội

-Thành viên BCĐ, BTC

- L­ưu VP Hội NA

TM. BCH HỘI NANT  HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Đặng Đình An    

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 402 tác giả, 1 tỉnh/thành và 2474 tác phẩm