QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Giám khảo

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 năm 2020

Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội (10/1010-10/2020)

HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

- Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội

- Căn cứ vào Điều lệ Hội NANT Hà Nội khóa VI - nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Căn cứ vào Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 năm 2020 nhân Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội (10/1010-10/2020)

- Theo đề nghị của Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 năm 2020 nhân Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội (10/1010-10/2020)

1. NSNA Đào Quang Minh – Ủy viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội NANT Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng                                      

2. NSNA Nguyễn Thị Tuyết Minh – Ủy viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội NANT Hà Nội  - Thành viên

3. NSNA Lại Diễn Đàm – Ủy viên HĐNT Hội NANT Hà Nội  - Thành viên

4. NSNA Nguyễn Huỳnh Mai  – Ủy viên BCH Hội NANT Hà Nội  - Thành viên

5. NSNA Nguyễn Văn Thắng – Chi hội trưởng Chi hội NA Hà Tây  - Thành viên

6. NSNA Nguyễn Văn Toản – Hội viên Hội NANT Hà Nội  - Thành viên

7. NSNA  Hồ Sĩ Trung – Chi hội trưởng Chi hội NA Hoàn Kiếm  - Thành viên

Điều 2: Ban Giám khảo có trách nhiệm phối hợp với VP Hội tuyển chọn các tác phẩm theo chủ đề Cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật tiến tới Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Điều 3:  Các thành viên HĐGK và VP Hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4:  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

 

 Nơi nhận:

- Hội LH VHNT Hà Nội (để báo cáo)  

-Thành viên BCĐ

- L­ưu VP Hội NA

TM. BCH HỘI NANT  HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Đặng Đình An    

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 402 tác giả, 1 tỉnh/thành và 2474 tác phẩm